Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc Xe ô tô

  • Hợp đồng
  • Xác nhận
  • Thanh toán

Báo giá

Mức trách nhiệm

Con người: tối đa 150.000.000 VNĐ/người/vụ

Tài sản: tối đa 100.000.000 VNĐ/vụ

(*) Chi tiết theo quy định tại Nghị định 03/2021/NĐ-CP của Chính Phủ và Thông tư 04/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Phí bảo hiểm (chưa gồm VAT)

Lưu ý: Báo giá này chỉ áp dụng cho xe KHÔNG sử dụng vào mục đích kinh doanh vận tải