Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc Xe ô tô

  • Hợp đồng
  • Xác nhận
  • Thanh toán

Báo giá

Mức trách nhiệm

Con người: tối đa 100.000.000 VNĐ/người/vụ

Tài sản: tối đa 100.000.000 VNĐ/vụ

(*) Chi tiết theo quy định tại Nghị định 103/2008/NĐ-CP của Chính Phủ và Thông tư 22/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Phí bảo hiểm (chưa gồm VAT)

Lưu ý: Báo giá này chỉ áp dụng cho xe KHÔNG sử dụng vào mục đích kinh doanh vận tải