BH tai nạn con người Hành trình trọn an tâm

  • Hợp đồng
  • Xác nhận
  • Thanh toán

Báo giá

Sản phẩm
BH tai nạn con người
Độ tuổi được bảo hiểm
1-70 tuổi
Phí bảo hiểm/người

Quyền lợi bảo hiểm (đơn vị: VND) Cơ bản Nâng cao
Tử vong do tai nạn 50.000.000 ₫ 100.000.000 ₫
Thương tật hoặc tàn tật vĩnh viễn 50.000.000 ₫ 100.000.000 ₫
Chi phí y tế 10.000.000 ₫ 20.000.000 ₫
Quay lại